20.08.2023

🇺🇸 : This Sunday we had a student returning to the Foto Spacer, as well as a very talented young photographer. As a result, we were able to practice more technical skills that included macro-photography, layering, and technical explanations of equipment. We started at the back of the hotel where the morning fog was just lifting, providing an ethereal environment for photography. We started with fundamentals like perspective, framing, and lighting, moving up the Dunajec River well before any Flisak was on the water. Along the way, we discovered an incredible overturned tree, where we practiced macro-photography with some small figurines, and moved on to the beautiful secret location at the mouth of the gorge (you will have to attend a workshop to learn where this is). The photography speaks for itself, it was a truly exciting day, and we thank everyone who participated.

LAST FOTO SPACER FOR NOW.
Contact us by email to arrange a private Foto Spacer at contact@adventuremilo.com
Group Foto-Spacer: Please note the season is ending and we are transitioning into the off-season. As a result, we will only be organizing Foto-Spacer at Nad Przelomem to small groups that sign up 1 week ahead of time with the reception at Hotel Nad Przełomem. If you would like to join a Foto-Spacer, please contact reception at Nad Przelomem; +48 530825923 or +48 18 2628074, or by email at recepcja@nadprzelomem.pl . Address, ul. Trzech Koron 34, 34-443 Sromowce Niżne

🇵🇱 : W tę niedzielę do Foto Spacera wracał student, a także bardzo utalentowany młody fotograf. W rezultacie mogliśmy przećwiczyć więcej umiejętności technicznych, które obejmowały makrofotografię, nakładanie warstw i techniczne objaśnienia sprzętu. Zaczęliśmy na tyłach hotelu, gdzie poranna mgła właśnie się podnosiła, zapewniając eteryczne otoczenie do fotografowania. Zaczęliśmy od podstaw, takich jak perspektywa, kadrowanie i oświetlenie, poruszając się w dół Dunajca, zanim jakikolwiek Flisak znalazł się na wodzie. Po drodze odkryliśmy niesamowite przewrócone drzewo, gdzie ćwiczyliśmy makrofotografię z kilkoma małymi figurkami i przenieśliśmy się do pięknego sekretnego miejsca przy ujściu wąwozu (będziesz musiał wziąć udział w warsztatach, aby dowiedzieć się, gdzie to jest) . Zdjęcia mówią same za siebie. To był naprawdę ekscytujący dzień. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział.

OSTATNI FOTO SPACER NA TERAZ.
Skontaktuj się z nami e-mailem, aby umówić się na prywatny Foto Spacer pod adresem contact@adventuremilo.com
Grupowy Foto-Spacer: Przypominamy, że sezon dobiega końca i wkraczamy w fazę pozasezonową. W związku z tym Foto-Spacer udostępniamy jedynie małym grupom, które zapiszą się tydzień wcześniej w recepcji Hotelu Nad Przełomem. Jeżeli chcieliby Państwo dołączyć do Foto-Spacera lub umówić się na sesję prywatną prosimy o kontakt z recepcją Nad Przełomem; +48 530825923 lub +48 18 2628074, lub mailowo na adres recepcja@nadprzelomem.pl . Adres ul. Trzech Koron 34, 34-443 Sromowce Niżne

20.08.2023

🇺🇸 : This Sunday we were in for a treat; we had mist early in the day that dissolved during the Foto Spacer and made two days out of one! As these ground clouds evaporated, they revealed incredible details in the Pieniny Mountains, on the Dunajec River, and in the Dunajec River Gorge. The trip started out of the back of Hotel Nad Przełomem where we captured mystical photos at the Przystań Flisacka. Our group quickly learned perspective, framing, and adding a bit of mystery to our photos. We discussed using photography as a story, creating coherent communication using our photos for the viewer. Our group walked down the river where we learned about difficult lighting situations and taking advantage of them, textures and macro-photography, as well as interesting geography and water features. We ultimately landed on a favorite spot as the clouds just cleared to reveal the Tatra Mountains.

Join us next week at Hotel Nad Przełomem for another Foto Spacer. Please sign up with reception.

🇵🇱 : W tę niedzielę czekała nas prawdziwa uczta; na początku dnia mieliśmy mgłę, która rozpuściła się podczas Foto Spacera i z jednego dnia zrobiły się dwa! Gdy te chmury naziemne wyparowały, odsłoniły niesamowite szczegóły w Pieninach, na Dunajcu i w Przełomie Dunajca. Wycieczkę rozpoczęliśmy na tyłach Hotelu Nad Przełomem, gdzie zrobiliśmy mistyczne zdjęcia na Przystani Flisackiej. Nasza grupa szybko nauczyła się perspektywy, kadrowania i dodawania odrobiny tajemniczości do naszych zdjęć. Rozmawialiśmy o wykorzystaniu fotografii jako opowieści, stworzeniu spójnej komunikacji za pomocą naszych zdjęć dla widza. Nasza grupa spacerowała wzdłuż rzeki, gdzie poznawała trudne sytuacje oświetleniowe i ich wykorzystanie, faktury i makrofotografię, a także ciekawą geografię i cechy wody. Ostatecznie wylądowaliśmy w ulubionym miejscu, gdy chmury właśnie się rozwiały, ukazując Tatry.

Zapraszamy w przyszłym tygodniu do Hotelu Nad Przełomem na kolejny Foto Spacer. Prosimy o zapisy w recepcji.

13.08.2023

🇺🇸 : BUSY DAY in the Pieniny Park on the Dunajec River today, lots of opportunities for great photos! Our group first learned about basic photography equipment, skills, and computer program competence. Spoiler alert! You don’t need fancy, expensive equipment to take good photos! Understanding that, we started out the back of the Hotel Nad Przełomem and headed straight to the Flisaks to understand composition, framing, and angle of perspective. The class moved downriver from here towards the Trzy Korony Mountains. Along the way, we learned about focusing, including understanding Aperture and ISO settings. Under the mountains, we went to our favorite spot for portraits, and played around with a professional grade lens for SUPER TELEPHOTO EFFECT! Our Foto Spacer ended with a conversation about how to tell a story with an album, using your personal experience, and photographing a broad variety of types of photos to capture a complete description with which to paint a story for your viewer later.

Join us next week at Hotel Nad Przełomem for another Foto Spacer. Please sign up with reception.

🇵🇱 : PRACUJĄCY DZIEŃ w Parku Pienińskim nad Dunajcem dzisiaj, mnóstwo okazji do świetnych zdjęć! Nasza grupa najpierw zapoznała się z podstawowym sprzętem fotograficznym, umiejętnościami i kompetencjami w zakresie obsługi programów komputerowych. Uwaga spoiler! Nie potrzebujesz wymyślnego, drogiego sprzętu, aby robić dobre zdjęcia! Rozumiejąc to, wyruszyliśmy na tyły Hotelu Nad Przełomem i udaliśmy się prosto do Flisaków, aby zrozumieć kompozycję, kadrowanie i kąt perspektywy. Stamtąd klasa ruszyła w dół rzeki w kierunku Trzech Koron. Po drodze dowiedzieliśmy się o ustawianiu ostrości, w tym zrozumieniu ustawień przysłony i ISO. Pod górami udaliśmy się do naszego ulubionego miejsca na portrety i bawiliśmy się profesjonalnym obiektywem, aby uzyskać SUPER EFEKT TELEFOTO! Nasz Foto Spacer zakończył się rozmową o tym, jak opowiedzieć historię za pomocą albumu, korzystając z osobistych doświadczeń i fotografując szeroką gamę typów zdjęć, aby uchwycić pełny opis, na podstawie którego można później namalować historię dla widza.

Zapraszamy w przyszłym tygodniu do Hotelu Nad Przełomem na kolejny Foto Spacer. Prosimy o zapisy w recepcji.

06.08.2023

🇺🇸 : RAINY DAY! Today we had the exceptional opportunity to photograph in the rain. We first went over equipment protection and care, especially how much our camera can tolerate. Second, I showed some products that are available for professionals to keep rain drops out of important places. With that, the Foto Spacer took us from the rear of the hotel and along the Dunajec River towards the Dunajec Gorge and Trzy Korony Mountains in the Pieniny National Park. Our photography focus was dynamic weather in the mountains; specifically, showing movement with the help of vapor clouds. In addition, we worked with water, rain, fog, mist, and other wet things and how they appear on camera. In addition, we used some tricks to play with color and lighting – to bring out the sun even under the heaviest clouds.

Join us next week at Hotel Nad Przełomem for another Foto Spacer. Please sign up with reception.

🇵🇱 : DESZCZOWY DZIEŃ! Dziś mieliśmy wyjątkową okazję fotografować w deszczu. Najpierw omówiliśmy ochronę i pielęgnację sprzętu, a zwłaszcza to, ile mokrego może wytrzymać nasz aparat. Po tym, zobaczyliśmy kilka produktów, które są dostępne dla profesjonalistów, aby utrzymać krople deszczu z dala od ważnych miejsc. Przygotowani, Foto Spacer zabrał nas z tyłu hotelu wzdłuż Dunajca w kierunek Przełomu Dunajca i Trzech Koron w Pienińskim Parku Narodowym. Naszym celem fotograficznym była dynamiczna pogoda w górach; konkretnie, pokazując ruch za pomocą chmur pary. Ponadto pracowaliśmy z wodą, deszczem, mgłą, parą i innymi mokrymi rzeczami oraz ich wyglądem w aparacie. Dodatkowo zastosowaliśmy kilka sztuczek, by bawić się kolorem i oświetleniem – by wydobyć słońce nawet spod najcięższych chmur.

Zapraszamy w przyszłym tygodniu do Hotelu Nad Przełomem na kolejny Foto Spacer. Prosimy o zapisy w recepcji.

23.07.2023

🇺🇸 : This week’s Foto Spacer Pieniny began with a basic understanding of phone cameras. We learned how to select to focus, change brightness, and zoom in. Using these basic tools, we learned how to create layers in photos, organizing portraits behind the hotel on the beautiful river path. From there, we moved to the water where we learned how to capture interesting angles, identify portrait locations, and piece together a photo story without revealing everything. Our final destination was a walk along the river with some basic framing lessons, and finally arriving at a beautiful photo location that is hard to find if you don’t know what to look for.

Join us next week at Hotel Nad Przełomem for another Foto Spacer. Please sign up with reception.

🇵🇱 : W tym tygodniu Foto Spacer Pieniny rozpoczęliśmy od podstaw obsługi aparatów telefonicznych. Nauczyliśmy się ustawiać ostrość, zmieniać jasność i powiększać. Korzystając z tych podstawowych narzędzi, nauczyliśmy się tworzyć warstwy na zdjęciach, organizując portrety za hotelem na pięknej ścieżce nad rzeką. Stamtąd przenieśliśmy się nad wodę, gdzie nauczyliśmy się, jak uchwycić wyjątkowe kąty, zidentyfikować miejsca portretów i złożyć fotoreportaż bez ujawniania wszystkiego. Naszym ostatecznym celem był spacer wzdłuż rzeki z kilkoma podstawowymi lekcjami kadrowania i wreszcie dotarcie do pięknego miejsca na zdjęcia, które trudno znaleźć, jeśli nie wiesz, czego szukać.

Zapraszamy w przyszłym tygodniu do Hotelu Nad Przełomem na kolejny Foto Spacer. Prosimy o zapisy w recepcji.

16.07.2023

🇺🇸 : This week’s Foto Spacer was focused on PHONE photography. Using basic functions that are found on practically any modern phone, we learned how to adjust focus, change brightness, frame, and use bright sunlight to paint silhouette portraits. The second part of the workshop brought us off the trail and onto the river banks. This is where we learned framing and unorthodox perspectives. The end of the workshop brought us to a special location where each participant had a chance to use a professional grade telephoto lens.

Join us next week at Hotel Nad Przełomem for another Foto Spacer. Please sign up with reception.

🇵🇱 : W tym tygodniu Foto Spacer poświęcony był fotografii TELEFONOWEJ. Korzystając z podstawowych funkcji, które można znaleźć w praktycznie każdym nowoczesnym telefonie, nauczyliśmy się ustawiać ostrość, zmieniać jasność, kadrować, a także wykorzystywać jasne światło słoneczne do malowania portretów sylwetkowych. Druga część warsztatów sprowadziła nas ze szlaku na brzegi rzeki. To tutaj nauczyliśmy się kadrowania i niekonwencjonalnych perspektyw. Zakończenie warsztatów przeniosło nas do specjalnego miejsca, w którym każdy uczestnik miał okazję skorzystać z profesjonalnego teleobiektywu.

Zapraszamy w przyszłym tygodniu do Hotelu Nad Przełomem na kolejny Foto Spacer. Prosimy o zapisy w recepcji.

08.07.2023

🇺🇸 : In our second Summer Foto Spacer of 2023, we focused on motion, color, composition, and focus. The Foto Spacer brought guests from the hotel, along the river, past the horses and into the fields for some plant exposure.

In the Workshop, we explained color, focus, and composition. Our guests learned to add or remove color for impact, cropping images to create better framing, and organizing photos to create a visual story and implied context.

Check with Hotel Nad Przełomem for the next event, and see you next time!

🇵🇱 : W naszym drugim Summer Foto Spacer w 2023 roku skupiliśmy się na ruchu, kolorze, kompozycji i ostrości. Foto Spacer przywiózł gości z hotelu wzdłuż rzeki, obok koni i na pola w celu wyeksponowania roślin.

W warsztacie wyjaśniliśmy kolor, ostrość i kompozycję. Nasi goście nauczyli się dodawać lub usuwać kolory w celu uzyskania efektu, przycinania zdjęć w celu uzyskania lepszego kadrowania oraz organizowania zdjęć w celu stworzenia wizualnej historii i implikowanego kontekstu.

Sprawdź w Hotelu Nad Przełomem następne wydarzenie i do zobaczenia następnym razem!

02.07.2023

🇺🇸 : In our first Summer Foto Spacer of 2023, we focused on story-telling, framing, and personalizing your photography. The Foto Spacer brought guests from the hotel, along the river, towards the Trzy Korony mountains, and turned at the horse field. We were lucky to have beautiful mist on the water, bright light for all the colorful foliage, and perfect conditions for an afternoon romp.

In the Workshop, we explained different methods of storytelling, coloring, playing with contrast and brightness, and letting the viewer “fill in the gaps.” We also demonstrated different strategies for composing photography and presenting an image.

Check with Hotel Nad Przełomem for the next event, and see you next time!

🇵🇱 : W naszym pierwszym Summer Foto Spacer w 2023 roku skupiliśmy się na opowiadaniu historii, kadrowaniu i personalizacji fotografii. Foto Spacer dowiózł gości spod hotelu, wzdłuż rzeki, w stronę Trzech Koron i zawrócił na końskie pole. Mieliśmy szczęście, że mieliśmy piękną mgłę na wodzie, jasne światło dla wszystkich kolorowych liści i idealne warunki do popołudniowej zabawy.

Podczas Warsztatów wyjaśnialiśmy różne metody opowiadania historii, kolorowania, zabawy kontrastem i jasnością oraz pozwalania widzowi „wypełniać luki”. Pokazaliśmy też różne strategie komponowania fotografii i prezentacji obrazu.

Sprawdź w Hotelu Nad Przełomem następne wydarzenie i do zobaczenia następnym razem!

26.02.2023

🇺🇸: In February of 2023 Sromo House founder and artist Miłosz Pierwoła, Esq., “Adventure Milo” was honored to be invited & hosted by Hotel Nad Przełomem for his photography exhibition FLISACY. During the month, Miłosz hosted a number of events at the hotel, including a photography hike in combination with a photography workshop. The images produced for instructional purposes during the workshop compose the set below. Future workshops will include printing images in large format.
🇵🇱: W lutym 2023 r. artysta i założyciel Sromo House Miłosz Pierwoła, Esq., „Adventure Milo” został zaproszony i ugoszczony przez Hotel Nad Przełomem na jego wystawę fotograficzną FLISACY. W ciągu wystawy Miłosz był gospodarzem wielu wydarzeń w hotelu, w tym Wycieczka fotograficzna połączona z warsztatem fotograficznymi. Zdjęcia wykonane w celach instruktażowych podczas warsztató znajdują się poniższy. W przyszłości warsztaty będą obejmowały drukowanie w dużym formacie.